Περιφερειακοί Πόλοι Καινοτομίας 

 Τεχνολογικά Πάρκα