', '' ); */ ?>
10 Ιούν
By: Vivi Makri 0

Μελέτες από EUIPO/EUROPOL: Status Report 2020 σχετικά με την παραβίαση των ΔΔΙ & Μελέτη για την πολυεγκληματικότητα λόγω τους φαινομένου της αντιγραφής/παραποίησης

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Αντιγραφής, το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) κυκλοφόρησε σήμερα, 10.06.2020, δύο σημαντικές Μελέτες.

Η πρώτη, από τον EUIPO, με τίτλο «2020 Status Report on IPR Infringement : Why IP Rights are important, IPR infringement and the fight against counterfeiting and piracy», αφορά στην παραβίαση των Δικαιωμάτων ΔΙ, σε πολλούς οικονομικούς κλάδους στην ΕΕ, η οποία συγκεντρώνει και αντικατοπτρίζει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία έως το πρώτο τρίμηνο του 2020. Σε αυτή, περιλαμβάνονται επίσης, η πρώτη έκθεση σχετικά με την παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων στο Διαδίκτυο, καθώς και νέες πληροφορίες που αφορούν στους τρόπους με τους οποίους οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) χρησιμοποιούν τη Διανοητική Ιδιοκτησία.

Βρείτε συνημμένα τη Μελέτη, την περίληψή της, δελτίο Τύπου, καθώς κι ένα infographic:

2020_Status_Report_on_IPR_infringement_EN

2020_Status_Report_περίληψη_GR

2020_Status_Report_on_IPR_infringement_ΔΤ_GR Infographic_GR

Infographic_GR

Η δεύτερη, πολύ ενδιαφέρουσα Μελέτη, που πραγματοποιήθηκε από τον EUIPO σε συνεργασία με τη EUROPOL,  με τίτλο «IP Crime and its link to other serious crimes – Focus Poly-Criminality», παρουσιάζει στοιχεία πολυεγκληματικότητας που προκύπτουν από το φαινόμενο της αντιγραφής/παραποίησης σε πολλούς τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας μας.

Βρείτε συνημμένα τη Μελέτη, καθώς και περίληψή της:

2020_IP_crime_and_its_link_to_other_serious_crimes_Full

2020_EUROPOL_EUIPO_Ex_Summ_Polycriminality_EL

 

 

 

Read More
08 Ιούν
By: Vivi Makri 0

Φοροαπαλλαγές για Εφευρέτες-Κίνητρα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Στήριξη των Επιχειρήσεων και των Εφευρετών με φορολογικά κίνητρα

Ο ΟΒΙ, αποκλειστικά αρμόδιος φορέας για την προστασία των εφευρέσεων και των βιομηχανικών σχεδίων, προχώρησε στην αναμόρφωση και εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου που αφορά τη φορολογία των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν στην παραγωγή τους Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας. Συγκεκριμένα, με το Νόμο 4172/13, άρθρο  71Α, τα κέρδη μιας επιχείρησης από την πώληση προϊόντων για την παραγωγή των οποίων χρησιμοποιήθηκε Ευρεσιτεχνία διεθνώς αναγνωρισμένη, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος για 3 συνεχόμενες χρήσεις.

Πότε ο εφευρέτης, φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να επωφεληθεί της φοροαπαλλαγής που φέρνει ο Νόμος 4172/13, άρθρο  71Α;

Όταν είναι δικαιούχος διεθνώς αναγνωρισμένης ευρεσιτεχνίας. Αφορά δικαιούχους Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας (ΕΔΕ) που έχει καταχωρηθεί στην Ελλάδα ή έχει Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας κατοχυρωμένο στον ΟΒΙ και σε ένα ακόμα Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Σύμβασης ΔΕ ή Μέλος του ΟΟΣΑ.

Το Δίπλωμα πρέπει να είναι σε ισχύ τουλάχιστον μέχρι την τελευταία ημέρα χρήσης για την οποία ζητείται απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος.

Επιχειρήσεις νέες και προϋπάρχουσες στο άυλο κεφάλαιο των οποίων περιλαμβάνεται διεθνώς αναγνωρισμένη ευρεσιτεχνία, μπορούν επίσης να επωφεληθούν της φοροαπαλλαγής.

Ποια είναι τα βήματα προκειμένου οι δικαιούχοι να υπαχθούν στο άρθρο 71Α  του Ν. 4172/13  και να επωφεληθούν της φοροαπαλλαγής;

 • Υποβολή αίτησης στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (ΓΓΒ)
 • Διαβίβαση του αιτήματος στον ΟΒΙ, ο οποίος αναλαμβάνει να εξετάσει τα σχετικά δικαιολογητικά και να πιστοποιήσει την διεθνή αναγνώριση της ευρεσιτεχνίας καθώς και την ισχύ της. Η διαδικασία εξέτασης των προϋποθέσεων υπαγωγής στο άρθρο 71Α του Ν. 4172/13 προϋποθέτει την καταβολή Τέλους στον ΟΒΙ.
 • Ο ΟΒΙ εκδίδει αιτιολογημένη θετική ή αρνητική γνώμη την οποία διαβιβάζει στη ΓΓΒ προκειμένου να εκδοθεί εγκριτική ή απορριπτική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
 • Η εγκριτική απόφαση που εκδίδει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων κοινοποιείται στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) στην οποία υπάγεται η επιχείρηση.

Ποια είναι τα απαραίτητα επικυρωμένα δικαιολογητικά;

Αντίγραφο του Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας καθώς και βεβαίωση ισχύος αυτού ή απόδειξη πληρωμής τελών στο αρμόδιο γραφείο ευρεσιτεχνιών για τις χρήσεις όπου ζητείται η φορολογική απαλλαγή.

Τα προερχόμενα από την αλλοδαπή έγγραφα θα πρέπει να φέρουν την επισημείωση (Apostille) της σύμβασης της Χάγης ή επικύρωση από ελληνική προξενική ή διπλωματική αρχή.

Περισσότερες πληροφορίες:

Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (Γενική Διεύθυνση Βιομηχανικής & Επιχειρηματικής Πολιτικής, Διεύθυνση Επιχειρηματικής Καινοτομίας & Νέων Τεχνολογιών, Τμήμα Β΄), Τ: 210-3893866
ΟΒΙ, Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης, Τ: 210-6183551

Read More
02 Ιούν
By: admin 0

Άρθρο Γνώμης: Γ. Παπαποστόλου, Δ/ντριας Ανθρ. Δυναμικού & Εκπαίδευσης ΟΒΙ «Επιχειρηματοποίηση της Καινοτομίας και εξ αποστάσεως εκπαίδευση»

Η Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού & Εκπαίδευσης του ΟΒΙ, κ. Γιούλη Παπαποστόλου, με άρθρο της στο περιοδικό HR Professional (Τεύχος 174, Απρίλιος-Μάιος 2020, σελ. 44) και τίτλο «Επιχειρηματοποίηση της Καινοτομίας και εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Έννοιες αλληλοεξαρτώμενες και αλληλοενισχυόμενες», τοποθετείται για τις διαφορετικές μορφές διάχυσης της Διανοητικής Ιδιοκτησίας μέσω αναπτυσσόμενων δομών και πως η φυσική απόσταση έχει πάψει να αποτελεί εμπόδιο στην εκπαίδευση.

https://issuu.com/boussiascommunications/docs/hr_174_all?fr=sOGYyODM2NDE0

 

 

Read More
02 Ιούν
By: Vivi Makri 0

Ερωτήσεις και Απαντήσεις: Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας που σχετίζονται με τον κορωνοϊό Covid_19

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ) δημοσίευσε την περασμένη εβδομάδα ένα σύντομο αρχείο, με δημοσιεύματα Μέσων Ενημέρωσης που έχουν αρθρογραφήσει σχετικά με τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) και τον ιό Covid_19, προκειμένου να καταπολεμηθούν οι προσπάθειες διασποράς ψευδών ειδήσεων (fake news).

Όπως όλοι γνωρίζουμε, τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες, ένα μεγάλο ποσοστό του περιεχομένου, έντυπου ή ηλεκτρονικού, αποτελείται-τις περισσότερες φορές και σε απευθείας μετάδοση – από προσπάθειες διάδοσης παραπληροφοριών σχετικά με τον ιό, με στόχο εκατομμύρια ανθρώπους να λαμβάνουν ψευδείς ειδήσεις, αφού πολλοί εκμεταλλεύονται την έλλειψη κατανόησης σχετικά με το Σύστημα Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.

Το ΕΓΔΕ έχει έρθει σε επαφή με διαδικτυακές πλατφόρμες για να αναφέρει τέτοιο ψευδές περιεχόμενο και να το καταργήσει, σε στενό συντονισμό και με άλλα Εθνικά Γραφεία και διεθνείς Οργανισμούς.

Προκειμένου να καταπολεμήσει περαιτέρω αυτή τη δραστηριότητα παραπληροφόρησης, το ΕΓΔΕ δημοσίευσε αυτό το αρχείο Q&A για τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας και τον κορωνοϊό Covid_19 που απευθύνεται όχι μόνο σε δημοσιογράφους αλλά και το ευρύ κοινό. Καλύπτει ερωτήματα όπως τι μπορεί να κατοχυρωθεί με Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας σε αυτόν τον τομέα, πώς αποφασίζει το ΕΓΔΕ και πόσες αιτήσεις για ΔΕ έχουν ήδη υποβληθεί για εφευρέσεις που σχετίζονται με τον κορωνοϊό.

Διαβάστε τις Ερωτήσεις & Απαντήσεις στο link που ακολουθεί:

https://www.epo.org/news-events/press/background/patents-related-to-coronavirus.html

Read More
27 Μαΐ
By: Vivi Makri 0

WIPO PROOF: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) εγκαινιάζει μία νέα υπηρεσία

Το WIPO PROOF είναι μια εύχρηστη ηλεκτρονική υπηρεσία που μπορεί να βοηθήσει να προστατεύσουμε τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία μας, δημιουργώντας γρήγορα αποδεικτικά στοιχεία που καταδεικνύουν ότι αυτά δεν παραποιήθηκαν και ότι υπήρχε ένα ψηφιακό αρχείο σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, χωρίς να έχει τροποποιηθεί από τότε!

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε σε σημερινό του μήνυμα ο Γενικός Διευθυντής του WIPO Francis Gurry, παρουσιάζοντας αυτό το νέο εργαλείο για τη στρατηγική διαχείριση όλων των αρχείων, των δεδομένων, αλλά και άλλων πνευματικών περιουσιακών στοιχείων, τόνισε πως «είτε είστε καλλιτέχνης, συνθέτης, σχεδιαστής, επιστήμονας ή στέλεχος επιχειρήσεων, το έργο σας παράγει εκατοντάδες σημαντικά αρχεία και δεδομένα που περιέχουν πολύτιμες πληροφορίες απαραίτητες για τη μελλοντική επιτυχία σας. Τα αρχεία σας ενδέχεται να περιέχουν δημιουργικά έργα, ερευνητικά αποτελέσματα, σύνολα δεδομένων για την εκπαίδευση αλγορίθμων Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) ή ακόμα και επαγγελματικά αρχεία. Όλα αυτά θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως πνευματικά περιουσιακά στοιχεία και να προστατεύονται από κατάχρηση ή κλοπή».

 Το WIPO PROOF δίνει τη δυνατότητα να προστατεύσουμε ψηφιακά αρχεία οποιουδήποτε μεγέθους, σε οποιαδήποτε μορφή, είτε αυτά είναι αριθμητικά, εικόνα, κείμενο ή οπτικοακουστικό αρχείο. Η προστασία των αρχείων σε κάθε στάδιο ανάπτυξης από την έννοια στην εμπορευματοποίηση, θα προσδώσει πλέον ηρεμία στους δημιουργούς ότι οι ίδιοι έχουν τεκμηριώσει με ασφάλεια την εργασία τους, έως ότου αποφασιστεί τελικά να αποτελέσει ένα επίσημο δικαίωμα Διανοητικής Ιδιοκτησίας ή όχι.

Έως τις 12 Ιουνίου 2020, ξεκινώντας από σήμερα, δίνονται δώρα στους ενδιαφερόμενους δημιουργούς, αξίας 60 CHF (3 tokens). Δείτε όλες τις λεπτομέρειες και το ενημερωτικό βίντεο για το πώς λειτουργεί αυτή η νέα υπηρεσία εδώ: https://wipoproof.wipo.int/wdts/

Read More
25 Μαΐ
By: Rania Zacharopoulou 0

Υπηρεσίες και Δράσεις του ΟΒΙ για την Ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) αποκλειστικός εθνικός φορέας για την κατοχύρωση των εφευρέσεων, την προστασία των βιομηχανικών σχεδίων και την παροχή τεχνολογικής πληροφόρησης, στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) σε θέματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, προσφέροντας υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας σε όσες επιχειρήσεις ακολουθούν στρατηγική εφευρετικής καινοτομίας και προστασίας του διανοητικού τους κεφαλαίου.

Οι πιο σημαντικές υπηρεσίες που προσφέρει ο Οργανισμός, μεταξύ άλλων, είναι οι εξής:

 • Δημιουργία συστήματος ηλεκτρονικής κατάθεσης αιτήσεων για όλους τους τίτλους βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Εκμηδενίζοντας τις αποστάσεις, η απόκτηση τίτλου προστασίας της εφευρετικής δραστηριότητας κάθε ενδιαφερόμενου και ειδικά μίας ΜμΕ, πραγματοποιείται πιο εύκολα και γρήγορα από ποτέ.
 • Υπηρεσία Προέρευνας. Δίνει μία ικανοποιητική εικόνα της υπάρχουσας στάθμης της τεχνικής, στο πεδίο που ενδιαφέρει, με πλεονεκτήματα την αποφυγή  διάθεσης πόρων και χρόνου για έρευνα σε τομείς που έχουν ήδη ερευνηθεί καθώς και την παρακολούθηση του ανταγωνισμού ενισχύοντας τη στρατηγική και τη λήψη αποφάσεων της εταιρίας.
 •  Σύνταξη τεχνικών γνωμοδοτήσεων/εισηγήσεων για φοροαπαλλαγές των καινοτόμων επιχειρήσεων (Νόμος 4172/13, άρθρο 71Α). Νομοθετική πρωτοβουλία του ΟΒΙ για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου που αφορά τη φορολογία των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν στην παραγωγή τους Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας. Συγκεκριμένα, τα κέρδη μιας επιχείρησης από την πώληση προϊόντων για την παραγωγή των οποίων χρησιμοποιήθηκε Ευρεσιτεχνία διεθνώς αναγνωρισμένη, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος για 3 συνεχόμενες χρήσεις.
 •  Σύνταξη Έκθεσης Έρευνας με Αιτιολογημένη Γνώμη (ΕΕΑΓ). Ήρθε να προστεθεί στην απλή έκθεση έρευνας και περιλαμβάνει επιπλέον επεξηγηματικά σχόλια τα οποία ερμηνεύουν με απολύτως κατανοητό τρόπο την έκθεση έρευνας και αναλύουν το κατά πόσον τα αναφερόμενα έγγραφα προσβάλουν το «Νέον» και το «Εφευρετικό Βήμα» της υπό εξέταση εφεύρεσης ή όχι. Η ύπαρξη των σχολίων αυτών έχει μεγάλη αξία τόσο για την επιχείρηση και τον ίδιο τον εφευρέτη όσο και για τρίτα πρόσωπα καθώς δίνει μία σαφή εικόνα του επιπέδου καινοτομίας και εφευρετικής δραστηριότητας της αίτησης και κατά συνέπεια της αξίας του διπλώματος ευρεσιτεχνίας που θα προκύψει από αυτήν.
 • Επιδότηση κατά 75% των καταβαλλόμενων τελών εκθέσεων έρευνας για αιτήσεις χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας που υποβάλλονται από ΜμΕ και η έκθεση έρευνας διεξάγεται από το ΕΡΟ. Ο καταθέτης πληρώνει το τέλος έκθεσης έρευνας στον ΟΒΙ, ενώ ο Οργανισμός καλύπτει το επιπλέον κόστος της αντίστοιχης υπηρεσίας του ΕΡΟ. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η μείωση του κόστους απόκτησης ενός ισχυρού τίτλου βιομηχανικής ιδιοκτησίας και δημιουργείται ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τα προστατευόμενα προϊόντα της ΜμΕ.
 • Διοργάνωση ημερίδων, επισκέψεων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων, εργαστηρίων, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά ινστιτούτα, ενδιάμεσους φορείς και επιχειρήσεις καθώς και η διενέργεια ημερίδων στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας που έχει με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΡΟ – European Patent Organisation) και το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO – European Union Intellectual Property Office).
 •  Λειτουργία Περιφερειακών Γραφείων (Βιβλιοθήκες) για την εξυπηρέτηση του κοινού σε θέματα ΒΙ. Λειτουργούν σε Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Πάτρα, Ιωάννινα, Βόλο, Ξάνθη, Κομοτηνή, ενώ στην Αθήνα λειτουργεί δορυφορική εστία στο ΤΕΕ.
 •  Υπογραφή Συμφώνων Συνεργασίας με ενδιάμεσους φορείς, μέλη των οποίων είναι ΜμΕ με στόχο τη στενή συνεργασία μεταξύ τους.

 Υπηρεσίες απευθυνόμενες αποκλειστικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις:

 • Ανάπτυξη Εργαλείων / μεθοδολογιών / υπηρεσιών μέσω έργων της ΕΕ για την προστασία και τη διαχείριση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Τα εργαλεία αυτά είναι διαθέσιμα στον site www.innovaccess.eu ή μέσω της ιστοσελίδας του ΟΒΙ https://testobi.enneas.gr/el/μικρομεσαίες-επιχειρήσεις/.
 • «Εργαλείο Διαχείρισης Διανοητικού Κεφαλαίου (ΔΚ)» με στόχο τον εντοπισμό και καταγραφή του Διανοητικού Κεφαλαίου (ΔΚ) μιας επιχείρησης. Το εργαλείο αυτό το παρουσιάζει και το παραδίδει ο ΟΒΙ στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση, χρησιμοποιώντας εξατομικευμένα παραδείγματα βασιζόμενα στο προφίλ της συγκεκριμένης επιχείρησης. (Συμμετοχή του οργανισμού στα έργα της ΕΕ IPeuropAware, IPorta, VIP4SME).

 

 

Read More
16 Μαΐ
By: Vivi Makri 0

Παράταση αναστολής προθεσμιών στον ΟΒΙ κατ’ εφαρμογή της υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64 /340/οικ.9911 (ΦΕΚ Β’ 1799/11-05-2020) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών

 

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας ενημερώνει το κοινό ότι ισχύουν οι κάτωθι ρυθμίσεις:

 1. Παράταση αναστολής των πάσης φύσεως νομίμων προθεσμιών, που αφορούν τη διαδικασία χορήγησης ή καταχώρισης τίτλων Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΒΙ) και εφαρμόζονται από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) έως την 12η Ιουνίου 2020.
 2. Από την ανωτέρω ρύθμιση, ρητώς εξαιρούνται οι εκ του νόμου προβλεπόμενες προθεσμίες που αφορούν σε καταβολή κάθε είδους τελών, ετησίων και τελών διαδικασίας, προς τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ).

 

Read More
15 Μαΐ
By: Vivi Makri 0

Πώς εξελίσσεται η πάταξη της αντιγραφής/παραποίησης αγαθών την περίοδο COVID_19 στην Ευρώπη;

 

Νεότερη ενημέρωση από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Παραποίησης και Πειρατείας  (EU Observatory)

Πώς εξελίσσεται η πάταξη της αντιγραφής/παραποίησης αγαθών την περίοδο COVID_19 στην Ευρώπη;

Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Παραποίησης και Πειρατείας  (EU Observatory) ενημερώνει το κοινό του σχετικά με τις πρόσφατες πρωτοβουλίες που αναπτύχθηκαν ή υποστηρίχθηκαν από το Δίκτυο του Παρατηρητηρίου και τους εταίρους συνεργάτες του για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει η αύξηση στη διακίνηση παραποιημένων προϊόντων κατά τη διάρκεια της κρίσης λόγω του ιού COVID_19.

Σε μια έκθεση με την ονομασία Viral marketing – Counterfeits, substandard goods and intellectual property crime in the COVID-19 pandemic η Europol παρέχει μια ενημερωμένη εικόνα με τις απειλητικές διαστάσεις που έχει λάβει η δραστηριότητα των αντιγραφέων κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Επίσης, δημοσιεύθηκε και μια ενημερωτική σελίδα ευαισθητοποίησης σχετικά με την τηλεόραση και το παράνομο downloading, την οποία μπορείτε να βρείτε στον δικτυακό τόπο της Europol: Internet Protocol Television (IPTV) and illegal streaming

Ο BEUC (The European Consumer Organisation) δημιούργησε, επίσης, μια ιστοσελίδα για τον COVID-19 και την πολιτική που επιβάλλεται να ακολουθούν οι καταναλωτές , όπου αναφέρει τόσο τις δράσεις και τις πολιτικές που ακολουθεί, όσο και τις συνεργασίες του: COVID-19 and consumer policy

Το TIC-Council, το οποίο εκπροσωπεί ανεξάρτητες εταιρείες δοκιμών, επιθεώρησης και πιστοποίησης ISO, θα πραγματοποιήσει ένα webinar με θέμα «Non-conform imported PPEs, medical devices and fake certificates» στις 28 Μαΐου από τις 15:00 έως τις 16:00 (CET). Ο κύριος σκοπός αυτού του διαδικτυακού σεμιναρίου είναι να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους φορείς και να μοιραστεί  συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αναγνώριση πλαστών πιστοποιητικών και μη επιβεβαιωμένου εξοπλισμού. Το ψηφιακό panel θα συγκεντρώσει ομιλητές υψηλού επιπέδου από τη βιομηχανία TIC, από τον EUIPO και την OLAF (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης).

Μπορείτε να εγγραφείτε στο webinar αυτό ακολουθώντας το σύνδεσμο https://tic-council.events.idloom.com/tic-council-webinar-on-the-topic-of-non-conform-imported-ppes-medical-devices-and-fake-certificates

Νέα δεδομένα που κυκλοφόρησαν, επίσης,  από τη MUSO, τον παγκόσμιο πάροχο δεδομένων για την ψηφιακή πειρατεία, αποκαλύπτει ότι η ψηφιακή πειρατεία έχει αυξηθεί σημαντικά από τη στιγμή που επιβλήθηκε το lockdown λόγω της πανδημίας του COVID_19. Στο πιο πρόσφατο infographic τους μάλιστα, επισημαίνονται ορισμένες από τις βασικές αλλαγές στην πειρατεία ταινιών και τηλεόρασης σε όλες τις χώρες που έχουν αποκλειστεί λόγω της πανδημίας.

Δείτε το εδώ https://www.muso.com/magazine/film-tv-piracy-surge-during-covid-19-lockdown?utm_campaign=COVID-19%20Protect%20&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=87786859&_hsenc=p2ANqtz–pkeofTmhLGiswfh5WgtEmuo466bKyfELyJ9r2ktbk5Plt8kpvAr4TGv5Xjn2IV2miHL-kgsid–N_gGW5GgKVGnQcL3ftXkBQu-_h9KtwMPzoeG8&_hsmi=87786859

Αξίζει, επίσης να σημειωθεί, πως η OLAF, κίνησε επίσημα και έρευνα σχετικά με το παράνομο εμπόριο μασκών προσώπου, ιατροτεχνολογικών προϊόντων, απολυμαντικών, φαρμάκων και kits δοκιμών για tests. Σχεδόν δύο μήνες μετά την ανάληψη της υπόθεσης, υπάρχουν ήδη απτά αποτελέσματα, καθώς η OLAF συνεργάζεται με τις Τελωνειακές Αρχές και τις Αρχές Επιβολής σε όλο τον κόσμο, καθώς και με την Europol, την Interpol, τον WCO και τον EUIPO, για να αποτρέψει την είσοδο αυτών των απομιμητικών αγαθών στην Ευρώπη και να διαταράξει την οργανωμένη απάτη και το έγκλημα https://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/13-05-2020/inquiry-fake-covid-19-products-progresses_en 

 

 

Read More
13 Μαΐ
By: Vivi Makri 0

Ελληνική Ακαδημία Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΕΑΒΙ): νέο ΔΣ & πρώτη συνεδρίαση σήμερα 13.05.2020

 

Ελληνική Ακαδημία Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΕΑΒΙ)

Πρώτη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ακαδημίας

Σήμερα Τετάρτη 13 Μαΐου 2020 συνεδρίασε για πρώτη φορά το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ακαδημίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΕΑΒΙ), η οποία ιδρύθηκε με το υπ’ αριθμόν 31/2019 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ Α’ 56/5.4.2019). Η ΕΑΒΙ είναι αυτοτελής υπηρεσία του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) και επιτελεί δημόσια αποστολή ως θεμελιώδες εργαλείο για την ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την ΥΑ 23020/27.2.20 (ΦΕΚ  ΥΟΔΔ 148, 27.02.2020), Πρόεδρος του ΔΣ της Ακαδημίας ορίστηκε ο κ. Ιωάννης Κατσογιάννης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΒΙ, ενώ με απόφαση του ΔΣ του ΟΒΙ, ορίστηκαν με πενταετή θητεία τα Μέλη του ΔΣ της Ακαδημίας ως εξής: Δρ Νικόλαος Λυμπέρης, Δικηγόρος, κ. Αναστάσιος Κορίλλης, Καθηγητής Χημείας, Δρ Λάμπρος Πυργιώτης, μέλος ΔΣ του ΟΒΙ, κ. Δημήτρης Σταφυλάς, Ηλ. Μηχανικός & Μηχ. Η/Υ (ΕΜΠ), Εξεταστής, Τμήμα Εφευρέσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών της Διεύθυνσης Ελέγχου Τίτλων, ΟΒΙ. Ως αναπληρωματικά Μέλη ορίστηκαν ο κ. Χρήστος Βρίκος, Δικηγόρος, Μέλος του ΔΣ του ΟΒΙ και η κα Ηλιάνα Κωστή, Δικηγόρος, LLM, υποψήφια Διδάκτωρ στα προσωπικά δεδομένα και την Τεχνητή Νοημοσύνη, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 Η δημιουργία της Ακαδημίας στοχεύει στην ανάπτυξη ενός εθνικού συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, προσφέροντας ισότιμη πρόσβαση σε εκπαιδευτικές ευκαιρίες με αντικείμενο το Ελληνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές δίκαιο βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Επιδίωξη είναι η ενίσχυση της Ελληνικής καινοτομίας μέσω της βελτίωσης των δεξιοτήτων των χρηστών.

Για την εκπλήρωση των σκοπών της, η Ακαδημία οργανώνει μαθήματα, συνέδρια, σεμινάρια, συμπόσια, workshops καθώς και εκπαιδευτικά προγράμματα βασισμένα σε τεχνολογίες εκμάθησης εξ αποστάσεως (e-learning), παρέχοντας χώρο ανάπτυξης επαγγελματικών γνώσεων και ανταλλαγής ιδεών σχετικών με τη βιομηχανική  ιδιοκτησία.

Η Ελληνική Ακαδημία ΒΙ πρόκειται να λειτουργεί σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΟΔΕ), με ομόλογες Ακαδημίες άλλων κρατών και με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ), με ανώτατα Εκπαιδευτικά και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού καθώς και με διεθνείς Οργανισμούς επιφορτισμένους με συναφή ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, μετέχοντας έτσι στο διεθνές γίγνεσθαι των θεσμών, Οργανισμών και επαγγελματιών που δρουν στο πεδίο του δικαίου της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, για την υποστήριξη ενός αναπτυξιακού μοντέλου βιώσιμου, χωρίς αποκλεισμούς και με έμφαση στην οικονομία της γνώσης.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Email: academy@obi.gr

 

Read More
07 Μαΐ
By: Vivi Makri 0

Webinar για τις Υπηρεσίες του WIPO στις 26 Μαΐου 2020, 17:00 (CET)

Ο WIPO εγκαινιάζει μια νέα εκπαιδευτική δράση που απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο χρήστη των υπηρεσιών του, προσφέροντας διαδικτυακά σεμινάρια, προσαρμοσμένα στις συνθήκες που επιβάλλει η πανδημία COVID19.

Η δράση αυτή θα ξεκινήσει με την υλοποίηση σεμιναρίου τύπου webinar στις 26 Μαΐου 2020, στις 17:00 (ώρα κεντρικής Ευρώπης).

Οι εισηγήσεις που θα παρουσιαστούν αφορούν τις βασικές υπηρεσίες του WIPO, δηλαδή:

 1. το σύστημα της Μαδρίτης για τη διεθνή καταχώρηση των σημάτων (Τhe Madrid System for the International Registration of Marks),
 2. τη Συνθήκη Συνεργασίας για τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (the Patent Cooperation Treaty),
 3. το σύστημα της Χάγης για τη διεθνή κατάθεση Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων (Hague system for the International Registration of Industrial Designs),
 4. εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών (Alternative Dispute Resolution),
 5. τις υποδομές σε διεθνές επίπεδο (Global Infrastructure) και
 6. την πύλη Διανοητικής Ιδιοκτησίας του WIPO (WIPO IP Portal)

Επιπλέον θα γίνει σύντομη αναφορά σε κάποια μέτρα που έχει υιοθετήσει ο WIPO για την αντιμετώπιση των συνεπειών  της πανδημίας. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα υπάρχει η δυνατότητα για ερωτήσεις και αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων με τους εισηγητές.

Η συνολική διάρκεια του δεν θα ξεπεράσει τα 90 λεπτά ενώ η γλώσσα εργασίας είναι τα Αγγλικά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την δομή του σεμιναρίου και την εγγραφή σας, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:  https://register.gotowebinar.com/register/6187422926709210126

Save the date for Webinar on WIPO Services& Initiatives-CB AG 8

Read More